Analytical data

Analyses 2018

Soort

Challenger

Merkur

Cascade

Spalter Select

Chinook

Sorachi Ace

Groene Bel

Perle

Northen Brewer

Record

Centennial

Golding East Well

Magnum

Saphir

Tettnanger

Target

Amarillo DE

Saaz DE

Hallertau Tradition DE

Mandarina Bavaria DE

Hallertau Blanc DE

Hallertau Mittelfrüh

% alpha zuren

2.5

9.7

2.9

3.7

7.7

7.9

2.1

3.4

7.3

2.3

4.8

3.1

9.8

2.5

1.4

8.2

7.4

1.9

4.2

6.9

6.7

2.7

% beta zuren

5.2

7.5

3.3

5.1

3.5

6.6

5.9

4.4

5.4

4.1

3.5

3.6

7.1

4.8

4.6

4.8

Niet gekend

Niet gekend

Niet gekend

Niet gekend

Niet gekend

Niet gekend

Hopolie (ml/100g)

0.40

2.45

0.60

0.50

0.90

2.05

0.25

0.55

1.15

0.55

0.80

0.30

2.45

0.55

0.35

1.39

Niet gekend

Niet gekend

Niet gekend

Niet gekend

Niet gekend

Niet gekend

Hop Storage Index

0.21

0.23

0.22

0.24

0.24

0.23

0.22

0.25

0.30

0.26

0.27

0.26

0.28

0.34

0.28

0.22

NIet gekend

NIet gekend

Niet gekend

Niet gekend

Niet gekend

Niet gekend

Analyses 207

Soort

Challenger

Merkur

Cascade

Spalter Select

Chinook

Sorachi Ace

Groene Bel

Perle

Northen Brewer

Record

Centennial

Golding East Well

Magnum

Saphir

Tettnanger

Progress

Hallertau Mittelfrüh DE

Saaz CZ

Polaris DE

Hersbrücker DE

Mandarina DE

Amarillo DE

Brewers Gold DE

% alpha zuren

5.1

12.4

5.04

4.40

10.65

8.40

4.40

5.80

8.63

3.80

7.65

6.34

11.40

2.50

3.60

5.49

5.2

2.8

20.20

3.30

7.60

7

6.8

% beta zuren

3.6

6.0

3.31

4.10

2.61

6.20

5.57

4.40

5.90

3.4

2.84

3.38

6.70

5.4

5.00

NIet gekend

Niet gekend

Niet gekend

Niet gekend

Niet gekend

Niet gekend

Niet gekend

Niet gekend

Hopolie (ml/100g)

0.50

2.40

0.75

0.45

1.55

1.65

0.90

0.95

1.85

0.70

2.40

0.90

1.75

0.50

0.45

Niet gekend

NIet gekend

Niet gekend

Niet gekend

Niet gekend

Niet gekend

Niet gekend

Niet gekend

Hop Storage Index

0.24

0.22

0.26

0.29

0.26

0.31

0.23

0.31

0.25

0.27

0.28

0.27

0.29

0.34

0.30

Niet gekend

Niet gekend

Niet gekend

Niet gekend

Niet gekend

Niet gekend

Niet gekend

Niet gekend