Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens
't Hoppecruyt

Provenplein 69, 8972 Proven

0494 33 66 46

BE0842 534 773

Artikel 1: Algemene bepalingen

De electronische webwinkel van www.hoppecruyt.be biedt haar klanten de mogelijkheid om hop online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij www.hoppecruyt.be.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Transportkosten worden apart aangerekend en worden apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat open voor normaal particulier gebruik, maar ook voor klanten met handelsdoeleinden, deze vullen dan hun BTWnummer in. Enkel planten worden verkocht voor normaal particulier verbruik en hebben geen plantenpaspoort.

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld variëteiten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

't Hoppecruyt is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. 't Hoppecruyt is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door 't Hoppecruyt.

't Hoppecruyt is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het www.hoppecruyt.be assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van www.hoppecruyt.be. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op het in de bevestigingsmail aangeduide adres.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: VISA/Bancontact/Mister Cash/iDeal

Indien de betaling niet ontvangen wordt binnen een termijn van 2 werkdagen, zijn we genoodzaakt om de bestelling te annuleren.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van 't Hoppecruyt.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van 't Hoppecruyt te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover 't Hoppecruyt beschikt, behoudt 't Hoppecruyt het recht om, bij niet-of laattijdige betaling, de aankoop te annuleren. De klant wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Onverminderd het voorgaande behoudt 't Hoppecruyt zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. U kan onze klantendienst 24uur/dag bereiken via info@hoppecruyt.be

Artikel 8: Garantie

 1. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
  Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
  Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
  Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
 2. Algemeen
  Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst (info@hoppecruyt.be) waarna in samenspraak zal beloten worden hoe het artikel terug dient bezorgd te worden aan 't Hoppecruyt.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :
De consument heeft het recht aan 't Hoppecruyt mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering op hun kosten terug bezorgen aan 't Hoppecruyt, Provenplein 69, 8972 Proven, Belgie
Na ontvangst zal het bedrag van de aankoop worden teruggestort zonder betaling van boete. De kosten voor het terugsturen van de goederen zijn ten laste van de klant.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde staat bevinden kunnen worden teruggenomen (hop gevacumeerd in originele verpakking en nog vacuüm).

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • Indien de producten aan bederf onderhevig zijn

Koninklijk Besluit van 6 september 1993 bepaalt dat de bedenktermijn niet geldt voor producten die snel kunnen bederven of producten die omwille van hun aard niet kunnen worden teruggezonden (zoals verse hop, hop in bulk en hopscheuten).

Artikel 10: Privacy

't Hoppecruyt verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit. Deze gegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciele doeleinden of doorverkocht aan derden. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van www.hoppecruyt.be bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat www.hoppecruyt.be uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Provenplein 69, 8972 Proven.

't Hoppecruyt respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op www.hoppecruyt.be ter consultatie, wijziging of verwijdering.
www.hoppecruyt.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@hoppecruyt.be

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door 't Hoppecruyt om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: www.hoppecruyt.be Klantendienst
De www.hoppecruyt.be klantendienst is 24/24 bereikbaar via e-mail op info@hoppecruyt.be of per post op het volgende adres Provenplein 69, 8972 Proven.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van www.hoppecruyt.be Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

't Hoppecruyt kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Ieper bevoegd.